Open/Close Menu na odcinku Braniewo - Wola Lipowska

Wykonawca zadania STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w okresie świątecznym tj. 20.06.2019. – 23.06.2019 r. osobami pełniącymi dyżur w sprawie organizacji ruchu, oznakowania oraz wszelkich zdarzeń na terenie budowy są: Dariusz Pilip – tel.: 785 862 142 Tomasz Tomczyszyn – tel.: 664 316 820

Rozpoczęto prace na nowo otwartych wahadłach w km: 3+280-3+930 str, L 0+780-0+920 L 9+040-8+840 L Wykonawca podczas prac napotkał na materiały wybuchowe, zostali wezwani saperzy. Wykonawca planuje otwarcie przejazdu kolejowego od dnia 19.06.2019r.

w msc. Braniewo na odcinku 0+340-0+540 wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego Na odcinku 1+460-2+480, 2+480-3+280, 11+750-12+390, 12+290-13+100 wykonano podbudowę zasadniczą z mieszanki MCE Trwają prace rozbiórkowe elementów dróg w msc Braniewo tj. kostki kamiennej, krawężników obrzeży betonowych

Prace wykonane w tygodniu 27.05.2019 – 31.05.2019: wymiana gruntów nienośnych z wykonaniem odwodnienia i zabezpieczeniem wykopów 13+ 100 wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej CBR 80% oraz wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej  w km+140-2+480   Trwają prace przy przepuście w km 1+879,60 oraz przy przepuście w km 8+423,70

W miesiącu sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące prace: Usunięcie warstwy humusu Rozbiórka podbudowy z tłucznia Rozbiórka podbudowy z kruszywa Rozbórka elementów dróg Wykonanie nasypów Przepust pod koroną drogi Ø1000 w km 4+594,20 Przepust wydzielony Budowa kanalizacji deszczowej Warstwa odsączająca pod nawierzchnią zjazdów Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wzmocnienie podłoża geosyntetykiem Podbudowa betonowa na zatokach autobusowych Frezowanie…

PRACE WYKONANE W MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM: a) Wycinka krzewów b) Usunięcie warstwy humusu c) Rozbiórka podbudowy z tłucznia d) Rozbiórka elementów dróg e) Wymiana gruntów f) Przepust pod koroną drogi fi 1200mm g) Budowa kanalizacji deszczowej h) Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i) Ulepszone podłoże z CBR >20% j) Wzmocnienie podłoża geosyntetykiem k) Ulepszone…

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl