O
pis realizowanego Projektu

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska” RPWM.07.01.00-28-0001/18

Rozbudowywany odcinek drogi położony jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie braniewskim na terenie gminy Braniewo. Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek od km 0+000,00 do km 14+960,00 o łącznej długości ok. 14,575km i stanowi I etap rozbudowy DW 507 Braniewo-Pieniężno. Droga posiada połączenie z drogami o znaczeniu międzynarodowym. Początek drogi 0+000 stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 54, która prowadzi do przejścia granicznego z Rosją Gronowo-Mamonowo. W km 7+770 droga krzyżuje się z drogą ekspresową S22 z Elbląga w kierunku Kaliningradu. Skrzyżowanie z drogą S22 stanowi węzeł drogowy. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 507 od km 6+898 do km 7+283 (obszar węzła drogowego) wyłączony został z zakresu przebudowy, gdyż droga na w/w odcinku została już przebudowana. Droga DW 507 stanowi ważne połączenie komunikacyjne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

C
ele realizowanego Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa wewnętrznej dostępności transportowej woj. warmińsko-mazurskiego poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo – Wola Lipowska, a w szczególności:

  • poprawa jakości i nośności nawierzchni
  • poprawa stanu technicznego obiektów mostowych
  • poprawa płynności jazdy
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • poprawa parametrów geometrycznych zgodnych z wymaganiami normatywnymi
  • usprawnienie systemu odwodnienia nawierzchni
  • zwiększenie sprawności skrzyżowań

Z
amawiający

Województwo Warmińsko – Mazurskie reprezentowane przez:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
ul. Pstrowskiego 28b,
10-602 Olsztyn

W
ykonawca

STRABAG Sp. z o.o.,
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

I
nżynier kontraktu

TPF Sp. z o.o.,
ul. Annopol 22,
03-236 Warszawa