Prace wykonane w miesiącu luty 2020

a) Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
b) Wycinka drzew,
c) Umocnienie dna i skarp rowów brukiem na sucho,
d) Umocnienie dna i skarp rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej,
e) Umocnienie skarp rowów prafabrykatami betonowymi (płyty ażurowe),
f) Oznakowanie pionowe,
g) Ustawienie ogrodzeń segmentowych U-11a,

Plan robót na  miesiąc marzec 2020

a) Oznakowanie pionowe,
b) Profilowanie i zagęszczanie poboczy,
c) Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
d) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
e) Ustawianie krawężników kamiennych,
f) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej,
g) Umacnianie dna skarp i rowów,
h) Wykonanie ścieków skarpowych,
i) Nasadzenia,