Prace wykonane w miesiącu kwiecień 2020

a) Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
b) Umocnienie dna i skarp rowów brukiem na sucho,
c) Umocnienie skarp rowów prefabrykatami betonowymi (płyty ażurowe),
d) Oznakowanie pionowe,
e) Ustawienie barier ochronnych stalowych,
f) Ustawienie krawężników betonowych,
g) Ustawienie obrzeży betonowych,
h) Ułożenie kostki betonowej,
i) Wykonanie warstwy ścieralnej SMA
j) Wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach

Plan robót na  miesiąc maj 2020

a) Oznakowanie pionowe,
b) Oznakowanie poziome,
c) Profilowanie i zagęszczanie poboczy,
d) Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
f) Umacnianie dna skarp i rowów,
g) Zahumusowanie,
h) Plantowanie,
i) Pielęgnacja drzew
j) Prace porządkowe