S
podziewane efekty

Infrastruktura dla pieszych

Na odcinku przebiegu drogi wojewódzkiej przez miasto Braniewo zostaną odtworzone istniejące chodniki. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w miarę możliwości szerokość istniejących chodników będzie zwiększona (obecnie na tych odcinkach występują chodniki o szerokości poniżej 1,0m). Wybudowane zostaną także chodniki w poszczególnych miejscowościach, przez które przebiega droga wojewódzka. W rejonie zaprojektowanych zatok autobusowych zostaną wybudowane odcinki chodników, które będą zapewniać bezpieczne dojścia do przystanków autobusowych.

Infrastruktura dla rowerzystów

Zakres rozbudowy drogi wojewódzkiej przewiduje budowę nowych odcinków ścieżek rowerowych w następującym usytuowaniu:

 • ciąg pieszo-rowerowy w mieście Braniewo na ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z DK54 do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową Green Velo
 • na odcinku ulicy Kościuszki między skrzyżowaniem z ul. Malinową, a ul. Traugutta zostanie wydzielony istniejący przebieg ścieżki rowerowej Green Velo poprzez wykonanie jej nawierzchni w kolorze czerwonym.

Istniejący szlak rowerowy Green Velo przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od km 3+387 do km 3+760. Szlak rowerowy przebiega w pasie drogi wojewódzkiej po jej lewej stronie. Jego przebieg nie będzie kolidował z planowaną rozbudową drogi

Infrastruktura techniczna przewidziana do budowy, rozbudowy i przebudowy:

 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • przebudowa kolizji energetycznych,
 • przebudowa kolizji oświetlenia ENERGA SOPOT OŚWIETLENIE,
 • budowa oświetlenia drogowego,
 • przebudowa sieci sanitarnych oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa przejazdu kolejowego w Braniewie w zakresie nawierzchni przejazdu, oświetlenia przejazdu i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Powierzchnia i ilość poszczególnych elementów branży drogowej:

 • jezdnia drogi głównej ~ 180 500 m2
 • skrzyżowania ~ 6 900 m2
 • zatoki autobusowe ~ 3 750 m2
 • zatoki postojowe ~ 1 060 m2
 • zjazdy z drogi głównej ~ 11 700 m2
 • chodniki ~ 18 300 m2
 • ciąg pieszo-rowerowy ~ 970 m2
 • wyspy dzielące ~ 1 000 m2
 • liczba drzew przewidzianych do nasadzenia 1 179 szt.
 • liczba skrzyżowań przewidzianych do przebudowy 18
 • liczba przepustów przewidzianych do budowy i przebudowy 17

W rejonie projektowanych zatok autobusowych przewiduje się budowę odcinków chodników, które będą zapewniać bezpieczne dojścia do przystanków autobusowych. Nie przewiduje się wyznaczania przejść dla pieszych na odcinkach drogi zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym.